MSDS (Material Safety Data Sheet) – co to jest?

MSDS, czyli Material Safety Data Sheet (Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej), to dokument zawierający informacje o właściwościach, ryzyku oraz środkach bezpieczeństwa związanym z używaniem określonej substancji lub mieszaniny chemicznej. MSDS jest niezbędnym źródłem wiedzy dla pracowników, pracodawców oraz innych zainteresowanych stron w celu zapewnienia bezpiecznej manipulacji, przechowywania, transportu i usuwania produktów chemicznych.

Najczęściej zadawane pytania

Co zazwyczaj zawiera MSDS?

Karta charakterystyki substancji chemicznej (MSDS) zazwyczaj zawiera:

  • Nazwę substancji, jej identyfikatory oraz dane dostawcy.
  • Informacje o składzie chemicznym i informacje o składnikach.
  • Opis pierwszej pomocy w przypadku narażenia na substancję.
  • Środki przeciwpożarowe.
  • Środki kontroli wycieków i rozlania.
  • Informacje o postępowaniu przy przechowywaniu i transporcie.
  • Dane o toksyczności i oddziaływaniu na środowisko.
  • Zalecenia dotyczące środków ochrony indywidualnej.

Dla kogo jest przeznaczona MSDS?

MSDS jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników i pracodawców mających do czynienia z daną substancją chemiczną, aby zapewnić im bezpieczeństwo w miejscu pracy. Karty te są również ważnym źródłem informacji dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, ratowników medycznych, służb pożarnych oraz innych instytucji zajmujących się reagowaniem w sytuacjach awaryjnych.

Jakie są obowiązki producenta lub dostawcy w zakresie MSDS?

Producent lub dostawca ma obowiązek dostarczyć MSDS dla każdej substancji lub mieszaniny chemicznej klasyfikowanej jako niebezpieczna. Karta ta musi być aktualna, zgodna z obowiązującymi przepisami i dostępna dla wszystkich użytkowników produktu w ich języku ojczystym.