Polityka podatkowa

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY OD 01.01.2021-31.12.2021

Przyjęta strategia podatkowa odzwierciedla zobowiązanie Spółki do przestrzegania przepisów podatkowych w każdym aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jej polityka zakłada wdrożenie mechanizmów wsparcia oraz wytycznych w zakresie zarządzania zobowiązaniami podatkowymi oraz potencjalnymi ryzykami w tej dziedzinie.

Odpowiednio wdrożone przez Spółkę procesy związane z obsługą obiegu dokumentów, w szczególności akceptacji faktur, mają na celu zagwarantowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w zakresie rozliczeń podatkowych Spółki. Spółka posiada właściwe mechanizmy oraz narzędzia pozwalające na weryfikację kontrahentów w zakresie wymaganym przez polskie przepisy prawa podatkowego, pozwalające na ograniczenie ryzyka zaniżenia zobowiązań podatkowych.

Przyjęte przez Spółkę zasady biznesowe zakładają comiesięczne raportowanie do Zarządu wszystkich najważniejszych zdarzeń podatkowych oraz aktualizacje rutynowych czynności, w szczególności:

 • w zakresie zobowiązań w podatku dochodowym od osób prawnych;
 • w zakresie zobowiązań w podatku od towarów u usług, a także innych podatków pośrednich ciążących na Spółce;
 • w zakresie zobowiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • potencjalnych restrukturyzacji działalności Spółki;
 • monitorowania zmian w przepisach polskiego prawa podatkowego;
 • określania oraz wdrażania wewnętrznych zasad i procedur rachunkowych oraz podatkowych.

Spółka zapewnia osobom zaangażowanym w proces wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego dostęp do narzędzi oraz źródeł fachowej informacji w tym zakresie, specjalistycznych szkoleń oraz pomocy specjalistów. Spółka w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zobowiązań podatkowych (w tym prawidłowego i rzetelnego raportowania obowiązków podatkowych) korzysta także z dedykowanych do tego celu narzędzi informatycznych.

Powyżej podjęte działania zmierzają do zapewnienia w szczególności:

 •  dostosowania narzędzi służących do prawidłowego naliczania zobowiązań podatkowych do zmieniających się przepisów prawa podatkowego,
 •  stworzenia jasnego i przejrzystego podziału obowiązków oraz zadań w zakresie zapewnienia prawidłowości realizacji zobowiązań podatkowych,
 •  szybkiej identyfikacji i zarządzania jakimkolwiek ryzykiem podatkowym, na jakie Spółka może zostać narażona,
 •  zagwarantowanie, że działalność Spółki prowadzona jest w sposób całkowicie zgodny z przepisami krajowego prawa podatkowego, w tym w zakresie terminowego i prawidłowego składania deklaracji podatkowych,
 •  zaangażowania innych komórek biznesowych Spółki w odniesieniu do zapewnienia realizacji podatkowych obowiązków raportowych.

Spółka nie stosuje dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od całości osiąganych dochodów niezależnie od źródła ich uzyskania. Spółka nie korzysta ze zwolnień podmiotowych w podatku dochodowym. Spółka w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w terminie regulowała zobowiązania podatkowe z tego tytułu oraz składała wymagane przez przepisy prawa podatkowego zeznania i informacje podatkowe w tym zakresie.
Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka nie korzysta ze zwolnień podmiotowych w tym podatku. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka w terminie regulowała zobowiązania podatkowe z tego tytułu oraz składała wymagane przez przepisy prawa podatkowego zeznania oraz informacje w tym zakresie.

Spółka jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanych na rzecz jej pracowników i innych osób należności, o których mowa w art. 12 i 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w terminie regulowała zobowiązania podatkowe z tego tytułu oraz składała wymagane przez przepisy prawa podatkowego zeznania oraz informacje w tym zakresie.

Spółka w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem była także płatnikiem podatku dochodowego od wypłat na rzecz podmiotów, o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce, w zakresie tych należności, które zostały określone w odpowiednich przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spóła w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w terminie regulowała zobowiązania podatkowe z tego tytułu oraz składała wymagane przez przepisy prawa podatkowego zeznania oraz informacje w tym zakresie.

W roku podatkowym objętych niniejszym sprawozdaniem Spółka nie dokonywała czynności, które mogłyby zostać sklasyfikowane jako schematy podatkowe, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.
Spółka wykazała obrót z podmiotami powiązanymi w wysokości 998.630,48 zł netto, która to kwota zwalnia spółkę z tworzenia dokumentacji podatkowej do transakcji z podmiotami powiązanymi za rok 2021. W okresie objętym niniejszym transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT nie przekroczyły 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

W roku 2021 Spółka nie podejmowała jakichkolwiek działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych, jak również zobowiązań podatkowych podmiotów z nią powiązanych. Spółka nie planuje w najbliższym okresie żadnych działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych, jak również zobowiązań podatkowych podmiotów z nią powiązanych.

W 2021 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

W 2021 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

W 2021 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W 2021 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W 2021 r. Spółka nie dokonywała transakcji z podmiotami z siedzibą na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Pobierz